Pozwolenia zintegrowane i sektorowe

 

FabrykaKto powinien ubiegać się o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

O wydanie pozwolenia zintegrowanego należy wystąpić, jeśli mamy zamiar wykorzystywać instalację zaliczającą się do grupy mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Tego rodzaju instalacje najczęściej są używane w przypadku produkcji energii i spalania paliw, wytwarzania i obróbki metali, w przedsiębiorstwach z sektora chemicznego, mineralnego, gospodarowania odpadami i rolnictwa. To, czy pozwolenie zintegrowane jest wymagane, zależy od rodzaju, ale też i skali działalności, która jest prowadzona w instalacji. Parametry te określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r., w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Pozwolenie zintegrowane jest wymagane, jeżeli działalność prowadzona w konkretnej instalacji zalicza się do rodzajów wskazanych w tym rozporządzeniu, a jednocześnie skala tej działalności jest większa, niż parametr określony dla danej działalności.

 

Pozwolenie zintegrowane, które w zasadzie jest pewną formą licencji na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwaną dla instalacji przemysłowych i innych (np. hodowla), ma zastępować cząstkowe pozwolenia środowiskowe obowiązujące dotychczas, obejmując swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach cząstkowych oraz ich wzajemne powiązania.

Ustawa Prawa ochrony środowiska (POŚ) stanowi, że zezwolenie zintegrowane obowiązuje do eksploatacji tych instalacji, których prowadzenie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, powoduje duże zanieczyszczenie niektórych elementów przyrodniczych, albo całego środowiska. Te pozwolenie opisuje ograniczenia dla poszczególnych rodzajów oddziaływań, które występują ze względu na eksploatację danej instalacji, a do których zalicza się:

  • wprowadzanie gazów i płynów do powietrza;
  • wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi;
  • gospodarka odpadami
  • emitowanie hałasu;
  • emitowanie pól elektromagnetycznych;

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane

W większości przypadków pozwolenie zintegrowane wydaje Marszałek Województwa, na terenie którego znajduje się instalacja.

W przypadku niektórych działalności (np. instalacje w przemyśle spożywczym, poligraficznym) pozwolenie zintegrowane wydaje właściwy lokalizacyjnie starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu.

 

Pozwolenia sektorowe

 

  • pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • pozwolenia regulujące gospodarowanie odpadami
  • pozwolenia wodno-prawne